орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
MR211 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 09:02 09:37 БУУСАН
MR212 ДАЛАНЗАДГАД / ГУРВАН САЙХАН 10:10 10:43 БУУСАН
M098 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 10:41 12:26 ХӨӨРСӨН
AA505 KHENTII AIMAG BAYAN ADARGA SUM 14:20 15:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
AA506 ӨНДӨРХААН / ӨНДӨРХААН 15:30 17:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR122 МӨРӨН / МӨРӨН 19:10 20:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН
M096 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 21:40 22:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН