орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7168 КАЗАХСТАН / НАЗАРБАЕВ 13:40 19:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7072 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 10:45 11:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН
XF1351 ӨНДӨРХААН / ӨНДӨРХААН 12:45 13:09 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR212 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 13:00 14:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
XF1352 ИДЭРМЭГ РАЙОН 14:00 14:24 ТӨЛӨВЛӨСӨН
OM7074 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 21:45 22:45 ТӨЛӨВЛӨСӨН