орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
MR89 ОРОС / null 08:34 12:38 БУУСАН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
9991 АЛТАЙ / АЛТАЙ 05:30 ЦУЦАЛСАН
M098 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 08:47 10:26 БУУСАН
M096 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 15:44 16:41 БУУСАН
MR212 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 21:30 22:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН