орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7301 СӨҮЛ / ИНЧЕОН 10:40 13:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7071 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 07:21 08:13 ХӨӨРСӨН
9993 БАЯНХОНГОР / БАЯНХОНГОР 07:24 09:24 ХӨӨРСӨН
M097 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 08:00 09:51 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
MR213 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 09:00 10:11 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
MR181 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 13:00 16:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
OM7073 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 20:00 21:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН