орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
XF1431 АРВАЙХЭЭР / АРВАЙХЭЭР 07:50 09:44 БУУСАН
M081 БАЯНХОНГОР / БАЯНХОНГОР 08:12 09:06 БУУСАН
M083 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 11:30 13:20 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН