орох
 

“ЭЙР ЧАЙНА-ГИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ“

Сайн байна уу.

Эйр Чайна компани нь зорчигчидоо үйлчлэх үйлчилгээний шалгалт явагдаж байгаа ба манай компанийн шаардлагын дагуу "Эйр Чайна-гийн Ерөнхий нөхцөл"-ийг үйлчлүүлсэн бүх зорчигчид хүргүүлэх шаардлагатай байгаан улмаар уг ерөнхий нөхцөлийн /Хятад болон Англи хэл дээр/QR code-ийг танилцуулж байна. 

Та бүхэн энэхүү Ерөнхий нөхцөл"-ийн QR code-ийг  сайтар уншиж танилцах  шаардлагатай байна.